Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.anselo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu Anselo jest:Nessa Jagoda Sygnet z siedzibą pod adresem ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź, NIP:7282860199 REGON:521412742, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8. Przez wadę prawną należy rozumieć, sytuację w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Zamówienie towaru następuje według następującego schematu:

a. Sprzedający prezentuje swój towar zamieszczając poszczególne artykuły na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.anselo.pl ;

b. Kupujący mając do dyspozycji „koszyk”, kompletuje zamówienie wybierając towar (poszczególny artykuł) przez kliknięcie pola "DO KOSZYKA" – znajdującego się pod poszczególnym artykułem;

c. po skompletowaniu całości zamówienia, Kupujący uaktywnia formularz zamówienia, w którym odznaczając odpowiednie pola, wybiera sposób dostawy zamówionego towaru oraz formę płatności;

d. następnie Kupujący wypełnia formularz zamówienia i składa zamówienie poprzez wysłanie tego formularza do Sprzedawcy – klikając w odpowiednie pole w tym formularzu;

e. każdorazowo, bezpośrednio przed wysyłką formularza zamówienia do Sprzedawcy, podawana jest Kupującemu łączna cena wszystkich wybranych towarów (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów) oraz pełny koszt dostawy tych towarów, realizowanej w wybranej przez Kupującego formie;

f. po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla stron wiążąca.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

8. Każde złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.anselo.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca, w uzasadnionych przypadkach, może odmówić realizacji i wysyłki zamówienia w przypadku gdyby wiązałoby się to z nadmiernymi trudnościami (jak np. wysyłką na tereny objęte wojną, embargiem dostawy towarów itp.).

2. Dostawa towaru odbywa się przez wysyłkę towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi przy składaniu zamówienia przez klienta. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. O wysłaniu towaru klient jest niezwłocznie informowany wiadomością e-mail kierowaną na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

6. Niezależnie od informacji wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, klient może uzyskać informację o wysyłce towaru kontaktując się ze sklepem, korzystając z zakładki "kontakt".

7. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

§5

Reklamacje i Zwroty

1. Klient ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania paczki do zgłoszenia chęci zwrotu, bez podania przyczyny.

Zwroty Prosimy odesłać na adres:

Anselo Nessa Jagoda Sygnet

Ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź, Polska

2. Anselo Zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian ubrań, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znaki użytkowania.

3. Informujemy, że Anselo nie odbiera przesyłek wysłanych do paczkomatu ani przesyłek płatnych przy odbiorze.

4. Proces Wymiany lub zwrotu trwa do 14 dni od otrzymania paczki przez Anselo Jagoda Sygnet.

5.  Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).

6.  W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

7.Firma Nessa Jagoda Sygnet  nie zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu zmiany/zwrotu.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

10. Uprawnienia klienta do skorzystania z prawa do rękojmi (złożenie reklamacji) wygasają z upływem dwóch lat od dnia odebrania przez niego towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Dz. U. 2014 poz. 827, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ustępie 8 paragrafu niniejszego.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, załączonego do wysłanego towaru lub innego równoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient powinien zwrócić zakupiony towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty związane ze zwrotem rzeczy ponosi Klient.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 8 , W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Zwrot poniesionych przez Klienta kosztów nie obejmuje:

- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4.  Administratorem danych osobowych Klienta jest

Nessa Jagoda Sygnet
Ul. Brukowa 10,
91-174 ŁÓDŹ

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl